Směrnice pro techniky

Z Wiki UnArt Slavičín
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Úvod

 • Tato směrnice definuje roli "Technik" a stanovuje práva a povinnosti členů - Techniků, kteří provádějí servisní a připojovací práce v síti O.s. Unart.
 • Tato směrnice vznikla jako reakce na stížnosti členů na práci těch techniků, jejichž činnost občas připomíná/připomínala zlatou horečku na Divokém západě.
 • Tato směrnice neřeší povinnosti Správce sítě - Správce a Technik nemusí být jedna osoba!
 • Pravidla uvedená v této směrnici byla schválena na schůzi Správní rady s techniky dne 25.3.2007 v parohárně restaurace u Hugona (Účast: Tomáš Dulík, Jára Macejko, Petr Munster, Aleš Faldík, Karel Ptáček (Vlachovice), Vašek Polách, Josef Staník, Staňa Matušů, Pavel Boráň)

Kdo je "Technik" ?

Technik je v podstatě řemeslník, který se zabývá zřizováním a opravami přípojek k naší síti. Protože Technik při své činnosti potřebuje zasahovat do aktivních prvků infrastruktury sítě sdružení, musí Technik splňovat tyto základní kvalifikační požadavky:

Základní kvalifikační požadavky na Techniky

K tomu, aby Technik byl uveden v kontaktech na webu sdružení, musí:

Vztah Techniků a sdružení

Technik je členem sdružení a sdružení pro jeho činnost stanovuje pravidla, která slouží jako prevence problémů, které sdružení ve vztahu k Technikům muselo řešit v minulosti.

Kromě těchto pravidel a nutnosti splnit základní kvalifikační požadavky je ale Technik na sdružení nezávislý - je osobou samostatně výdělečně činnou, tj. naše sdružení z činnosti Techniků nemá ani korunu.

Vztah Techniků a ostatních členů

Na Technika může jiný člen sdružení nahlížet jako na kteréhokoli jiného řemeslníka, např. jako na elektrikáře, kterého si pozve k opravě rozvodů elektřiny v bytě.

Vztah řemeslníka a jeho zákazníka je definován v Občanském zákoníku (40/1964 Sb.) v části "Hlava 4 - Smlouva o dílo". Neboť i smlouva o dílo uzavřená ústně je smlouvou (i když plnění jejích podmínek se pak velmi těžko vymáhá).

Dle tohoto zákona je běžný člen objednatelem (zákazníkem), Technik zhotovitelem.

Sdružení nemá příliš možností, jak vstoupit do tohoto vztahu dvou členů. Proto pokud potřebujete práci Technika, snažte se s ním podmínky jeho práce domluvit velmi podrobně ještě předtím, než k vám přijede - např. formou písemné smlouvy o dílo.

Musí mít Technici na svoji práci živnostenský list?

Technik musí mít živnostenský list, pokud instalační a servisní práce provádí soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku[1].

Pokud technik tuto činnost provádí pouze příležitostné, pak živnostenský list nepotřebuje.

Současná verze živnostenského zákona neobsahuje definici termínu "soustavná činnost" ani "příležitostná činnost", tj. Technik (nebo jakýkoli příležitostný řemeslník) se v otázce nutnosti pořídit si živnostenský list musí řídit nápovědou obsaženou v jiných zákonech:

 • § 10 Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů , který osvobozuje příjmy z příležitostné činnost od daně z příjmu, pokud jejich úhrn nepřesáhne ve zdaňovacím období 20 000 Kč
 • § 118 Trestního zákona č. 140/1961 Sb, který říká: "Kdo neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje výrobní nebo jiné výdělečné podnikání, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem.". Zde je nutné naplnit podmínku většího rozsahu. Opět, definici "většího rozsahu" v zákoně nenajdeme, pouze v § 89, odst. 11 Trestního zákona, který určuje "větší škodu" částkou nejméně 50.000Kč. Těchto 50tis Kč asi není problém za delší časové období (několik let) u průměrně aktivních techniků dosáhnout.


Podle našeho názoru, z výše uvedených odstavců vyplývá, že:

 • Technik by si měl pořídit živnostenský list, pokud jeho roční příjem za instalační a servisní práce překročí 20tis. Kč
 • Technik si musí pořídit živnostenský list v okamžiku, kdy úhrn příjmů z této činnosti od jejího počátku překročí 50 tis. Kč.

Příjmové/účetní doklady

Většina členů vyžaduje od Techniků při platbě za provedenou práci příjmový doklad.

Pokud Technik má na svoji činnost živnost, je povinen vydat na žádost zákazníka doklad o poskytnutí služby[2].

Pokud Technik živnost nemá, pracuje pro člena jako příležitostný řemeslník na smlouvu o dílo (která může být uzavřena ústně) dle Občanského zákoníku. Podle našeho názoru Technika v takovém případě žádný zákon k vystavení dokladu o provedené práci nezavazuje.

I v tomto případě se Člen může domoci vystavení dokladu ve formě jednoduché smlouvy o dílo tak, že řemeslníkovi (Technikovi) zaplatí až poté, kdy řemeslník tuto smlouvu podepíše.

Smlouva o dílo

Ať už přípojku zhotovuje živnostník nebo příležitostný řemeslník, měl by člen před zaplacením vyžadovat podpis smlouvy o dílo.

Ze strany člena je požadavek na písemnou smlouvu o dílo naprosto oprávněný, neboť pak nemůže být sporu o tom, kdy a jaké dílo vzniklo a kdo jej provedl. Smlouva je velmi jednoduchá, obsahuje identifikaci člena i Technika, popis toho, co Technik udělal, cenu a termín dokončení, který je důležitý pro určení záruční doby. Všechny ostatní definice (záruka, různé možnosti odstoupení od smlouvy, změna ceny ze strany řemeslníka) již obsahuje Občanský zákoník.

Pravidla pro práci techniků

Technici, provádějící připojovací práce, se musí řídit následujícími pravidly:

 1. Při prvním kontaktu Technik musí člena informovat o všech 3 možných způsobech instalace
  1. "urob si sám",
  2. "urobím ti niečo",
  3. "urobím ti všetko")
 2. Podle toho, který ze 3 možných způsobů instalace nový člen zvolí, je role Technika buď:
  1. konzultant - ten, který si bere menší peníze, naturálie nebo nic - pouze za dobré rady a nastavení aktivních prvků sdružení
  2. konzultant a zhotovitel - ten, který si bere střední peníze za dobré rady a menší práci (nakrimpování, zapojení, nastavení)
  3. zhotovitel - ten, který udělá všechno (za hodinovou taxu, určenou dále)
 3. Tato směrnice níže stanovuje průměrnou cenu za běžnou instalaci + taxy za řešení nestandardních situací, kterou je Technik povinen zájemci o členství/připojení dopředu oznámit
 4. V kterékoli ze 3 výše uvedených rolí je Technik stále členem sdružení. Povinností člena-Technika je od začátku až do konce poskytovat novým členům všechny důležité informace o jejich členství. Nesmí se opakovat to, že Technik někoho zapojí a tento nově připojený člověk vůbec nebude vědět, že se stal členem! Co novým členům neřekne Technik, to jim s velkou pravděpodobností už neřekne nikdo!
 5. V rolích "* zhotovitel" se na dílo Technika vztahuje Občanský zákoník (40/1964 Sb.), zejména Hlava 4 - Smlouva o dílo. Dle občanského zákoníku musí Technik poskytovat u věcí, zhotovených na zakázku (kde se dá zařadit i přípojka do internetu), záruku 6 měsíců. Záruka po opravě či úpravě věci je 3 měsíce. Technik proto musí počítat s tím, že po dobu 6+3 měsíců bude muset na vlastní náklady odstraňovat poruchy zhotovené přípojky!
 6. Pokud při prvotním průzkumu situace Technik zjistí, že instalace bude netriviální, ve vlastním zájmu uzavře s členem Smlouvu o dílo, v jejíž technické specifikaci co nejpřesněji odhadne časovou náročnost realizace všech kroků a spočítá výslednou cenu s použitím hodinových sazeb, určených touto směrnicí. Pokud realizace zabere více času, než Technik předpokládal, postupuje dle § 636 Obč. zákoníku (ve zkratce: Při navýšení ceny o méně než 20% nemusí Technik nic řešit, s tím Občanský zákoník počítá. Při navýšení o více než 20% musí Technik uživateli předložit k podpisu písemný "Souhlas s navýšením ceny", pokud uživatel nebude souhlasit - je chyba na straně Technika, měl náročnost odhadnout přesněji - příště bude chytřejší)
 7. Je absolutně nepřijatelné, aby se Technik choval pouze jako podnikatel. Jako na "Podnikatele" na nej bude nahlíženo i v případě, pokud nebudete dodržovat pravidla, určená interními směrnicemi pro Techniky. "Podnikatel", který svojí výdělečnou činností profituje na činnosti nevýdělečné organizace, která je založena a zcela závisí na nezištné a neplacené práci velmi mnoha lidí, nebude mít nárok čerpat bezplatně výhody člena sdružení, mezi které patří:
  1. internet zdarma
  2. mobily pro techniky
  3. VOIP telefonování zdarma
  4. erární nářadí a vybavení
  5. školení pro techniky: běžná cena za jednodenní, jednorázové školení OS Nekrotik je 780 Kč+ DPH = 930 Kč. Za naše školení, které mají mnohem širší záběr a náplň, můžeme podnikatelským subjektům účtovat např. 1500 Kč.
  6. konzultace a rady od členů sdružení. Běžná sazba za konzultace v oblasti informačních technologií v komerční sféře je 500-2000 Kč/hod. Pokud tedy "Podnikatel" bude chtít od zkušenějšího člena s něčím pomoci nebo čerpat nějaké rozumy, bude muset počítat s tímto nákladem

Průměrné ceny za běžné instalace

Standardní rodinný domek

 • Popis: wifi krabička, 3m pigtail k anténě, anténa na stožáru nebo venku na zdi u okna, díra v okně, 10m UTPčka k PC, žádné lištování, vypsání příhlášky. Počítač má WinXP i síťovku a net se rozjede ihned po zastrčení kabelu.
  • Vše nad rámec těchto prací - viz Ostatní případy
  • 2 technici jsou schopni udělat takový případ za cca 1 hod
  • Celková cena za instalaci: 500 Kč

Panelák

 • Popis: zakabelování celého paneláku od centrálního switche až po nástěnné ethernet zásuvky v bytech
 • cena: 1500 Kč za 1 zásuvku, v ceně je práce a veškerý materiál
  • Poznámka: cena vzniká sečtením všech nákladů (vč. práce) a podělením počtem zásuvek
  • Co v ceně není: kabelování vnitřku bytu, nastavení počítače – viz sazby „Ostatní případy“
  • cestovné je v ceně

Bytovka do 6ti bytů

Poznámka: Bytovka do 4 lidí – viz "standardní rodinný domek"

 • Od 4 lidí výše - je možné udělat podobně jako panelák - tj. 1500 Kč za zásuvku – včetně krabičky

Ostatní případy

 • Pokud přijdete někam, kde to na první pohled vypadá komplikovaně, vyplňte "Smlouvu o dílo" s odhadem časové náročnosti pro jednotlivé kroky
 • Sazba za níže vyjmenované práce je 150Kč/hod
  • elektroinstalační práce: pokud se jedná o rozsáhlejší práci a nemáte Vyhlášku 50, radši se do toho nepouštějte, zavolejte elektriákře nebo někoho, kdo Vyhlášku 50 má (z našich techniků: Jára Macejko, Staňa Matušů, ještě někdo?)
  • zálohování dat
  • reinstalace Windows 98: 3-12hod, ale někdy se to nemusí vůbec podařit (v některých PC síťovka nebo nějaký HW, který uživatel požaduje, vůbec nemusí jít rozjet)! Proto Windows 98 – raději nereinstalovat, když už za 2000 Kč koupíte starší PC s XPčkama, za 6300 vč. DPH lze v TSBohemia koupit uplně nový PC s nainstalovaným Linuxem
  • instalace antivirů, firewallů, veškerých dalších programů
 • Řešení malých průšvihů:
  • vždy vrtejte pod dohledem majitele objektu! Protože:
  • Pokud něco převrtáte, rozumně se s majitelem domluvte – pokuste se s ním domluvit, aby vám zaplatil opravu, ale pochybujeme, že se vám to podaří - asi to budete muset spravit zadarmo
 • Řešení velkých průšvihů – např. převrtaná vodovodní trubka=vytopený celý panelák: UnArt má pojištění za způsobené škody, takže tyto případy je potřeba řešit přes pojišťovnu. Limit plnění je 500tis. Kč, spoluúčast: 1000 Kč. K uplatnění této pojistky je potřeba, aby UnArt vzal váš průšvih na sebe, takže pokud se vám něco takového stane, volejte někomu ze správní rady sdružení, která vám řekne, jak dál postupovat.

Cestovné

7 Kč/km


Záruční podmínky

 • V rolích "* zhotovitel" se na dílo Technika vztahuje Občanský zákoník (40/1964 Sb.), zejména Hlava 4 - Smlouva o dílo. Neboť i smlouva uzavřená ústně je smlouvou. Dle občanského zákoníku musí zhotovitel u věcí, zhotovených na zakázku (kde se dá zařadit i přípojka do internetu), poskytovat záruku 6 měsíců. Záruka po následné opravě či úpravě věci je 3 měsíce. Pokud si tedy zákonů znalý uživatel zavolá Technika v roli "* zhotovitel", musí Technik počítat s tím, že po dobu 6(popř. +3) měsíců tam bude muset jezdit na vlastní náklady a zdarma odstraňovat poruchy, které na jeho díle vzniknou!
 • Záruka se vztahuje pouze na provedené montážní práce. Tj. zdarma opravíte anténu upadlou díky špatnému uchycení a jakoukoli vadu, vzniklou v nesoftwarové části přípojky, pokud není způsobena uživatelem - mechanickým poškozením nebo neodbornou manipulací
 • záruka se nevztahuje na konfiguraci počítače a krabičky
 • nevztahuje se na Windows
 • nezaručujeme integritu dat – zálohování si má dělat uživatel

Poznámky pod čarou

 1. Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. definuje živnostenské podnikání, ke kterému je nutné mít živnostenský list, takto: "Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem."
 2. Povinnost vydat doklad o poskytnutí služby nebo prodeji výrobku stanovuje § 31 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele popř. zákon o dani z přidané hodnoty