Smlouva o dílo

Z Wiki UnArt Slavičín
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Dnešního dne uzavřeli

....................................., (jméno a příjmení Technika)
bytem ...........................
r.č. ............................
(dále jen „Zhotovitel“)

a

........................................(jméno a příjmení člena sdružení)
bytem ....................................
r.č. ............................
(dále jen „Objednatel)

tuto

smlouvu o dílo

v souladu s § 631 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.


1. PŘEDMĚT ZÁVAZKU
1.1 Zhotovitel se zavazuje, že pro Objednatele zhotoví přípojku k počítačové síti Občanského sdružení UnArt Slavičín dle specifikace uvedené v příloze této smlouvy.
1.2 Objednatel se zavazuje, že Zhotoviteli za zhotovení Díla zaplatí částku ve výši ..................... Kč (slovy: .................................................................).

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
2.1 Tato dohoda, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této dohody nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č.40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a souvisejícími právními předpisy.

Ve ................................... dne ............................

Objednatel: Zhotovitel:

__________ __________


PŘÍLOHA Smlouvy o dílo: Specifikace přípojky

Přípojka se skládá z:

 • kabeláže CAT5 o celkové délce ....

a následujícího bezdrátového zařízení (u přípojek k optice nevyplňujte):

 • antény typu ....
 • wifi krabičky typu ....
 • koaxiálního kabelu typu .............. o délce ....

Parametry přípojky k bezdrátovému přístupovému bodu po instalaci (u přípojek k optice nevyplňujte):

 • Síla signálu na straně přístupového bodu = .............. dBm (hodnota musí být v rozsahu -40 až -65 dBm)
 • Síla signálu na straně krabičky = .............. (hodnota musí být v rozsahu -40 až -65 dBm)
 • TX CCQ na straně přístupového bodu = .............. (hodnota musí být v rozsahu 90-100%)
 • TX CCQ (popř. RSSI) na straně krabičky = .............. (hodnota musí být v rozsahu 90-100%)
 • Ztrátovost packetů při spuštění testu skrytých uzlů = .............. % (hodnota musí být < 5 %)
 • Průměrné zpoždění packetů při spuštění testu skrytých uzlů = .............. ms (hodnota musí být <100 ms)
 • Vzdálenost mezi wifi stanicí člena a přístupovým bodem = ............. m (ideální hodnota je < 300 m)


Zhotovitel: Objednatel:


___________ ___________