Směrnice pro provoz pracovních skupin: Porovnání verzí

Z Wiki UnArt Slavičín
Přejít na: navigace, hledání
(Nová stránka: = Úvod = Tato směrnice si klade za cíl definovat pojem "pracovní skupina". Dále se snaží pro tyto skupiny definovat formy činnosti v rámci občanského sdružení Unart Slav...)
(Žádný rozdíl)

Verze z 13. 3. 2010, 11:10

Úvod

Tato směrnice si klade za cíl definovat pojem "pracovní skupina". Dále se snaží pro tyto skupiny definovat formy činnosti v rámci občanského sdružení Unart Slavičín (dále jen Sdružení)

Co je "pracovní skupina" ?

Jak jako se zvětšuje členská základna Sdružení, tak se rozšiřují i formy činnosi. Každá z činností si klade konkrétní cíle a proto je zde tendence tyto cíle separovat do samostatných objektů (pracovních skupin) , které je budou naplňovat.

Zřízení a záník

Zřizovatelem pracovní skupiny je správní rada a to na základě žádosti řádného člena nebo skupiny řádných členů Sdružení. Při zřízení pracovní skupiny si zakládající členové stanoví její cíle a zavážou se je dodržovat. Pracovní skupina zaniká rozhodnutím správní rady, pokud není při zřízení pracovní skupiny stanoveno jinak. Například Sdužení bude mít pracovní skupinu zabývající se kulturou - pořádání koncertů, divadeních představení, festivalů,.....

Práva a povinnosti

Skupina hospodaří s obnosem peněz, který jí byl vedením sdružení přidělen. Pracovní skupina má právo, v rámci své činnosti, žádat po vedení sdružení mimořádný obnos. Například pracovní skupina zabývající se kulturou, pořádá kulturní akci a na pokrytí počátečních nákladů nemá dostatek prostředků, pak má právo o tuto sumu zažádat (na základě rozpočtu kulturní akce). Tento obnos může být skupině pouze zapůjčen a může být zvětně vyžadován.

Pracovní skupina formálně existuje jen v rámci Sdružení a nemá žádné práva za Sdružení navenek jednat. Vyjímkou jsou jednotlivci (řádní členové Sdružení), kteří jsou splnomocnění správní radou za sdružení jednat. Například v pracovní skupině zabývající se kulturou, může správní rada splnomocnit jejího člena jako jednatele k "jednání s kapelami" a takový člen bude mít právo podepisovat náležité smlouvy.

Účetnictní

Pracovní skupina má povinnost vést vlastní "mini" účetnictví a to formou projektového účtu ve FreeNetIS-u.

Členství v pracovní skupině

 • Do pracovní skupiny vstoupí řádný člen Sdružení na základě vlastního rozhodnutí. O členství nového člena v pracovní skupině rozhodují stávající členové pracovní skupiny hlasováním prostou většinou. Členství v pracovní skupině vzniká ke dni kdy bylo provedeno platné hlasování.
 • Vstupem do pracovní skupiny se její člen zavazuje podílet se na plnění všech závazků, které vznikly rozhodnutím této pracovní skupiny.
 • Ukončení členství v pracovní skupině nastane
 1. rozhodnutím člena, ale je účinné ke dni vyrovnání závazků z členství v pracovní skupině vyplývajících, vyjma závazků vzniklých po rozhodnutí člena o ukončení členství,
 2. vyloučením z rozhodnutí pracovní skupiny, při neplnění závazků vyplývajících z členství v pracovní skupině.

Návrh definice pracovní skupiny pro stanovy

Pracovní skupiny

 • Pro naplňování konkrétních cílů může správní rada zřídit pracovní skupinu, která svojí činností tento cíl naplňuje.
 • Do pracovní skupiny vstoupí řádný člen Sdružení na základě vlastního rozhodnutí. O členství nového člena v pracovní skupině rozhodují stávající členové pracovní skupiny hlasováním prostou většinou. Členství v pracovní skupině vzniká ke dni kdy bylo provedeno platné hlasování.
 • Vstupem do pracovní skupiny se její člen zavazuje podílet se na plnění všech závazků, které vznikly rozhodnutím této pracovní skupiny.
 • Ukončení členství v pracovní skupině nastane
 1. rozhodnutím člena, ale je účinné ke dni vyrovnání závazků z členství v pracovní skupině vyplývajících, vyjma závazků vzniklých po rozhodnutí člena o ukončení členství,
 2. vyloučením z rozhodnutí pracovní skupiny, při neplnění závazků vyplývajících z členství v pracovní skupině.
 • Pracovní skupina zaniká rozhodnutím správní rady, pokud není při zřízení pracovní skupiny stanoveno jinak.