Směrnice pro provoz pracovních skupin

Z Wiki UnArt Slavičín
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Motivace vzniku pracovních skupin

 1. Poradní orgán Správní rady: jednotliví členové Správní rady nemusí rozumět všemu, co se ve sdružení děje. Např. člověk, který se zabývá výhradně kulturou, těžko může posoudit nutnost/vhodnost/správnost nějaké investice do sítě sdružení. V takovém případě bude o dané záležitosti jednat Pracovní skupina a Správní rada při svém hlasování o daném problému pak výsledek jednání pracovní skupiny použije.
 2. Nový výkonný orgán sdružení: Cílem je aktivace schopných lidí, ochotných pracovat pro sdružení neziskově. Přestože takoví lidé ještě nevymřeli a přestože ve sdružení pro ně máme hromady práce, Správní rada, která je sama složená z dobrovolníků s velmi omezeným časem, nemá kapacitu na to, aby do činnosti sdružení tyto lidi mohla neustále zapojovat. Řešením je založení Pracovních skupin, které budou fungovat i jako výkonný orgán, tj.: pracovní skupina si vymyslí akci, předloží popis+rozpočet, SR ji schválí, přiklepne peníze na projektový účet a na konci zkontroluje, zda vše proběhlo OK.

Pravidla činnosti Pracovních skupin

Zřízení a zánik

Zřizovatelem Pracovní skupiny je Správní rada. Při zřízení pracovní skupiny jsou definovány její cíle a způsob financování. Pracovní skupina zaniká rozhodnutím Správní rady nebo rozhodnutím kvalifikované většiny svých členů.

Hlasování v Pracovní skupině

 1. Skupina je usnášeníchopná, pokud je přítomná nadpoloviční většina členů.
 2. Pokud skupina není usnášeníschopná a hlasování je urgentní, musí rozhodnutí v dané věci učinit Správní rada.
 3. Hlasování ve skupině probíhá prostou většinou
 4. Při elektronickém hlasování:
  1. Pokud člen odjíždí na služební cestu nebo dovolenou mimo dosah internetu, omluví se dopředu a při hlasování je pak počítán jako nepřítomný s omluvenkou. Pokud se omluvený člen náhodou k internetu dostane a svůj hlas pošle, pak se ale jeho hlas normálně počítá.
  2. pokud se neomluvený člen v elektronickém hlasování nevyjádří do 3 dnů po prokazatelně opakovaném upozornění (telefon+SMS), bude také považován za nepřítomného (neomluveného)
  3. Pokud člen bez omluvy nehlasuje 3x za sebou, je jeho členství ve skupině automaticky ukončeno.
 5. Ošetření střetu zájmů: člen skupiny nesmí hlasovat o záležitostech, ze kterých by měl prospěch on nebo osoby jemu blízké.

Práva a povinnosti

Pracovní skupina formálně existuje jen v rámci Sdružení a nemá žádná práva za Sdružení navenek jednat.

Dle stanov může jménem O.s. UnArt jednat samostatně pouze tito členové Správní rady: předseda, jednatel a v ekonomických záležitostech také hospodář.

Ostatní členové mohou jménem sdružení jednat jen v přesně určených záležitostech na základě Plné moci vystavené Správní radou .

Příklad: v pracovní skupině zabývající se kulturou může Správní rada zplnomocnit některého člena ve věci "jednání s kapelami" a takový člen pak může s kapelami na koncertě podepisovat smlouvy.

Hospodaření Pracovní skupiny

 1. Pracovní skupina hospodaří samostatně s příjmy, které plynou z její činnosti.
 2. Rozhodnutím Správní rady sdružení vloží do jednotlivých akcí finanční částku jako spoluúčast, za kterou sdružení může požadovat ekvivalentní podíl na zisku z akce.
 3. Členové Pracovní skupiny mohou pro realizaci akcí použít své osobní kreditní účty. V takovém případě Pracovní skupina může také použít "akcionářský model" - tj. pokud člen vloží do akce obnos z kreditního účtu, získá v případě kladného výsledku na svůj kreditní účet zpět daný obnos + ekvivalentní podíl na zisku z akce. V případě záporného výsledku ale může celý vložený obnos ztratit.
 4. Pracovní skupina má právo v rámci své činnosti žádat od sdružení půjčku na dobu určitou. Například pracovní skupina Kultura pořádá kulturní akci a na pokrytí počátečních nákladů nemá dostatek prostředků, pak má právo zažádat o zápůjčku určité sumy (na základě rozpočtu kulturní akce). Sdružení by mělo půjčku poskytnout, pokud tomu v dané chvíli nebrání špatná finanční situace sdružení.

Účetnictví

Pracovní skupina má povinnost vést účetnictví ve FreeNetIS-u.

Pravidla pro vedení účetnictví stanoví Hospodář sdružení na základě zkušeností z prvních akcí, realizovaných Pracovními skupinami.

Každopádně ale platí, že náklady, vzniklé při realizaci akcí, Pracovní skupina musí evidovat dle českých účetních standardů.

Náklady, které nebudou podloženy správným účetním dokladem, sdružení neuhradí (=členové Pracovní skupiny je zaplatí "ze svého")!

Členství v Pracovní skupině

Zájemci o členství v Pracovní skupině nejdříve pečlivě uváží, že:

 • Pracovní skupina není forum pro hospodské plky a remcání. Slovo "Pracovní" v názvu jasně říká, že úkolem skupiny je pracovat
 • Správní rada sice poskytuje Pracovní skupině část svých zodpovědností a pravomocí, Správní rada tím ale není zbavena svojí výhradní zákonné zodpovědnosti za celé sdružení. Důležitým požadavkem na člena Pracovní skupiny proto je "schopnost konstruktivní spolupráce se Správní radou".

Pravidla pro členství v Pracovní skupině

 1. Členství v pracovní skupině schvaluje Správní rada
 2. Členem prac. skupiny může být člen sdružení, který nemá záporný kredit a je schopen prokázat, že v minulosti již pracoval ve prospěch sdružení bez toho, že by za svoji práci dostal zaplaceno (viz. výkazy ve Freenetis-u, které jsou schváleny Správní radou)
  Co tím chceme dosáhnout:
  • Chceme členy motivovat k neziskové činnosti pro sdružení, tj. k tomu, aby byli motivání nepracovat za peníze (na smlouvu nebo fakturu), ale aby pracovali za navýšení kreditu. Se svým kreditem pak mohou v Pracovní skupině rozjet projekty, které by jako samostatné fyzické osoby realizovat nedokázali nebo nemohli (viz odstavec o Hospodaření)
  • Chceme mít v Pracovních skupinách lidi, kteří pracují. Nechceme nekonstruktivní kritiky, kteří jen remcají, ale pro zlepšení kritizovaného stavu nejsou ochotni udělat nic. Svojí kritikou totiž ukrádají čas těch pracovitých, kteří musí na remcání reagovat popř. svoji práci bránit.
  • Chceme ukončit 2 neduhy našeho sdružení:
  • Co s tím mají společného výkazy ve Freenetis-u? Složení Správní rady se mění. Noví členové Správní rady nemohou vědět, kdo a kolik pro sdružení odpracoval v minulosti - jediný zdroj informací o tomto jsou výkazy ve Freenetis-u.
 3. Správní rada může schválit i členství člena, který výše uvedený požadavek nesplňuje, takový člen pak ale nemá v Pracovní skupině hlasovací právo, dokud výše uvedený požadavek nesplní.
 4. Vstupem do pracovní skupiny se její člen zavazuje podílet se na plnění všech závazků, které (spolu)prosadil
 5. Ukončení členství v pracovní skupině nastane
  1. rozhodnutím člena, ale je účinné ke dni vyrovnání závazků z členství v pracovní skupině vyplývajících, vyjma závazků vzniklých po rozhodnutí člena o ukončení členství,
  2. vyloučením z rozhodnutí pracovní skupiny při neplnění závazků vyplývajících z členství v pracovní skupině.

Návrh definice pracovní skupiny pro stanovy

Pracovní skupiny

 • Pro naplňování konkrétních cílů může správní rada zřídit pracovní skupinu, která svojí činností tento cíl naplňuje.
 • Do pracovní skupiny vstoupí řádný člen Sdružení na základě vlastního rozhodnutí. O členství nového člena v pracovní skupině rozhodují stávající členové pracovní skupiny hlasováním prostou většinou. Členství v pracovní skupině vzniká ke dni kdy bylo provedeno platné hlasování.
 • Vstupem do pracovní skupiny se její člen zavazuje podílet se na plnění všech závazků, které vznikly rozhodnutím této pracovní skupiny.
 • Ukončení členství v pracovní skupině nastane
 1. rozhodnutím člena, ale je účinné ke dni vyrovnání závazků z členství v pracovní skupině vyplývajících, vyjma závazků vzniklých po rozhodnutí člena o ukončení členství,
 2. vyloučením z rozhodnutí pracovní skupiny, při neplnění závazků vyplývajících z členství v pracovní skupině.
 • Pracovní skupina zaniká rozhodnutím správní rady, pokud není při zřízení pracovní skupiny stanoveno jinak.