Smlouvu o výpůjčce erárního zařízení

Z Wiki UnArt Slavičín
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Smlouvu o výpůjčce zařízení

Občanské sdružení UnArt Slavičín Okružní 594 763 21 Slavičín IČO: 71251626

(dále jen půjčitel) a

člen Občanského sdružení UnArt Slavičín ……………………………(jméno, příjmení)

adresa: ……………………………….

Datum narození: ………………………………………

(dále jen vypůjčitel)

uzavírají dle § 659 a následujících občanského zákoníku v platném znění tuto


SMLOUVU O VÝPŮJČCE


Článek I.

Půjčitel přenechává vypůjčiteli do užívání ………………………………………………….

Inventární číslo: ……………..

Výrobní číslo: ………………..

Pořizovací cena: ……………..

HOP: Pavel Boráň


Článek II.

Doba výpůjčky je stanovena na dobu určitou od …………… do ………… – neurčitou (nehodící se škrkněte)

za účelem ……………………………


Článek III.

Půjčitel se zavazuje předat vypůjčiteli předmět smlouvy ve stavu způsobilém k řádnému užívání.


Článek IV.

  1. Vypůjčitel je povinen užívat předmět smlouvy řádně a v souladu s dohodnutým účelem, chránit jej před poškozením, ztrátou nebo zničením.
  2. Vypůjčitel se zavazuje nepřenechat předmět smlouvy k užívání třetí osobě.
  3. V případě, že dojde k poškození, zničení nebo ztrátě předmětu smlouvy, zavazuje se vypůjčitel pořídit nové zařízení stejného typu na své náklady.
  4. Vypůjčitel je povinen hradit včas pravidelné členské příspěvky O. s. UnArt Slavičín ve výši, schválené Valnou hromadou O. s. UnArt Slavičín. Půjčitel nepůjčí vypůjčiteli předmět smlouvy v případě, kdy vypůjčitel dluží členské příspěvky za minulá období.
  5. V případě, že vypůjčitel nedodrží některou z povinností, vyplývajících z této smlouvy, je půjčitel oprávněn od smlouvy odstoupit. Při takovémto odstoupení je vypůjčitel povinen předmět smlouvy neprodleně vrátit nebo uhradit vypůjčiteli jeho plnou kupní cenu předmětu smlouvy.

Článek V. Půjčitel je oprávněn odstoupit od smlouvy

Článek VI.

Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží půjčitel a jedno vyhotovení obdrží vypůjčitel.


Ve Slavičíně dne …………………..

.…………………………… …………………………….. Razítko a podpis za vypůjčitele (Ing. Tomáš Dulík, jednatel Petr Münster, předseda Michal Kliment, Pavel Boráň, administrátor sdružení)

(jeden podpis stačí)