Navrh zmen stanov

Z Wiki UnArt Slavičín
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Co nám ve stanovách stále chybí:


Ošetření plných mocí pro Valné hromady

viz článek"Jak správně udělit plnou moc pro valnou hromadu?": cituji: 
V praxi začasto vyvstává otázka nutnosti úředního ověření podpisu plné moci. Jelikož ze žádné z příslušných právních norem nelze takovou povinnost vyčíst, otevírá se zde vhodný prostor pro úpravu ... stanovami

Ošetření zápisů z VH

Řešení, které jsme vymysleli, ještě není uplně OK, např. nechrání členy před případnou zlovůlí předsedy. Lepší řešení by byla účast notáře: 

 • u VH a.s. a s.r.o. je povinnost použít notářských služeb přesně definována v obchodním zákoníku
 • u neziskovek lze inspiraci najít u společenství vlastníků bytů, vzniklých do r. 2004, mají notářské ověření definované ve vzorových stanovách takto:
  O průběhu schůze shromáždění, na které jsou voleny orgány společenství a schvalovány nebo měněny stanovy společenství, musí být pořízen notářský zápis, k němuž se přikládají schválené stanovy společenství
 • viz článek "Kdy je nutné a kdy vhodné navštívit notáře" - odstavec "OSVĚDČENÍ PRŮBĚHU VALNÝCH HROMAD A SCHŮZÍ PRÁVNICKÝCH OSOB", ještě lépe odstavec "3. Notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby". Cena za notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby by měla být 3000 Kč. Povinnost přiložit ke změně stanov popř. i k volbám orgánů notářský zápis bychom mohli do stanov zakotvit ve chvíli, kdy budeme se stavem stanov víceméně spokojeni, což myslím ještě nenastalo
 • aby nemohlo dojít k pořádání "soukromých VH Správní rady nebo Revizní komise", měl by pozvaný notář ověřit také to, že pozvánka na VH byla realizována opravdu tak, jak měla být, např. že:
  • notář ověří, že pozvánka na VH visí na webu sdružení po celou dobu (min.) 14 dní
  • notář ověří, že byly zaslány emaily s pozvánkou všem členům. Takové ověření je bohužel asi technicky nemožné, ale mohl by ověřit alespoň zaslání emailové/mailové pozvánky všem členům SR a Revizní komise.

Ošetření změn stanov pobočkami

Pobočky mají ve stanovách stejná práva, jako Sdružení, mají tedy jejich VH právo měnit stanovy? V současném stavu se můžeme hádat "ano" i "ne":
§9 Valná hromada
(1)Nejvyšším orgánem Sdružení je Valná hromada všech jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně, aby: a)Schválila stanovy sdružení a změny těchto stanov
.
ale:
§14 Orgány místní pobočky
...
(5)Funkce orgánů pobočky jsou v rámci pobočky shodné s funkcí stejnojmenných orgánů v rámci sdružení
.
Čili bylo by vhodné se dohodnout a explicitně definovat, že pobočky mohou nebo nesmí měnit společné stanovy

Ošetření střetu zájmů

Ve stanovách by mělo být zakotveno to, co stanovuje zákon o střetu zájmů ve státní správě - že člen Správní rady, Revizní komise ani účastník VH nesmí rozhodovat o záležitostech, ze kterých by měl na úkor sdružení osobní prospěch on sám nebo osoby jemu blízké. Pokud vznikne situace, kdy se člen některého orgánů sdružení nemůže dlouhodobě účastnit rozhodování z důvodu střetu zájmů, musí z daného orgánu odstoupit. V opačném případě jej musí odvolat další VH.

Motivace pro bezplatnou práci ve sdružení

Okamžik, kdy neziskovka nemá aktivní členy, ochotné pracovat pro ni aspoň občas nezjištně, je zlomový - sdružení přestává být sdružením a stává se normální firmou.

V dnešním stavu - být s naším sdružením v zaměstnaneckém vztahu je super výhodné a super pohodlné, protože

 1. sdružení umožňuje střet zájmů: zaměstnanec sdružení může (zkoušet) díky svému členskému hlasu sdružení směrovat tak, aby to bylo výhodné pro něj - což by v normální firmě nebylo možné: zaměstnanec, který není jednatelem nebo společníkem v s.r.o. nebo akcionářem v a.s., v normální firmě musí držet hubu a krok - může vyjádřit svůj názor a podávat návrhy, ale nemůže o ničem rozhodovat.
 2. sdružení neřeší osobní odpovědnost členů (ani zaměstnanců) za rozhodnutí, která prosadili.
  1. příklad: přesvědčím všechny a odhlasuji, abychom ve Slavičíně udělali koncert za 100tis. Na této akci proděláme 50tis. Kč. V současném stavu z toho není vyvozen žádný důsledek - příště můžu udělat stejný průser.
  2. příklad: přesvědčím všechny, abychom koupili novou technologii XY. Technologie se bohužel ukáže být nepoužitelná a vrátit ji nelze.
 3. Lidé, kteří přesto pro sdružení pracují bezplatně, jsou vnímání jako zvláštní typ blázna.

Návrh, jak tuto situaci změnit, je

 • ad bod 1. (střet zájmů):
  1. nechť má každý hlas váhu počtu roků, na které má člen odpuštěny příspěvky (formou kladného kreditu). Samozřejmě se stanovenou horní hranicí např. 5 nebo 10 let, aby ve sdružení nemohla vzniknout totalita.
  2. pokud má člen kredit záporný nebo menší než rozumný (1-3 měsíce?), pak nemá žádný hlas. Toto ustanovení by ve stanovách mělo být každopádně, dlužníci nech na VH mohou podávat návrhy, ale neměli by mít hlasovací právo!
 • ad bod 2. (odpovědnost za rozhodnutí):
  1. Pokud vzniká pro sdružení riziko škody, pak ať členové, kteří dané řešení prosazují, použijí pro prosazení tohoto řešení svůj kredit - tak, že na projektovém účtu dopředu složí takovou částku, aby projekt dopadl v každém případě kladně.
  2. Pokud škoda nevznikne, sdružení jim kredit zase vrátí.

Jediná otázka je, zda pravidlo č. 1 uplatňovat i na VH - přineslo by to drobnou komplikaci v tom, že každý člen by při vstupu musel dostat papírovou "hlasovací plácačku" jako na VH akciovky, na které by bylo číslo s váhou jeho hlasu. U naprosté většiny lidí by to bylo "1", pár jedinců by mělo větší váhy, které by se daly snadno sečíst. Vzhledem k tomu, že návrhy VH předkládá Správní rada a ta by návrhy měla tvořit vnitřním hlasováním s použitím uvedených pravidel, nejsou váhy hlasů na VH nezbytně nutné, ale mohou mít motivační vliv.

Filtr na zlovolné kandidáty do Správní rady a Revizní komise

Ve foru Roman Saňák vyjadřuje obavu o možné zneužití VH nepřátelskými silami. Řešení bylo naznačeno v 2. části této odpovědi, ale toto je až řešení následků problému. Pokud chceme vyřešit příčinu, pak:

Do správní rady by měli kandidovat pouze členové, kteří ve prospěch sdružení odpracovali nezjištně minimálně XX (nebo XXX ?) hodin, což prokáží výkazem práce v minulosti schválených Správní radou, který přiloží ke své kandidatuře.